Хар ямаатын БНГ-ын хамгаалалтын захиргаа

  • 1992 онд байгуулагдсан